На Кои Полиња Вршиме Биостатистички Аналитички Услуги?

 Хирургија
• Анестезиологија
• Неурохирургија
• Обстетистика и Гинекологија
• Општа Хирургија
• Ортопедија и Трауматологија
• Оториноралингологија
• Офтамологија
• Патологија
• Педиатриска Хирургија
• Пластична и Реконструктвина Хирургија
• Пулмологија
• Торакална и Кардиоваскуларна Хирургија
• Ургентна Медицина (Брза Помош)
• Урологија


Медициснки Науки
• Дерматологија
• Детска Психијатрија
• Интернационална Медицина
• Инфективни Болести
• Кардиологија
• Медицинска Генетика
• Неурологија
• Нуклеарна Медицина
• Општа Медицина
• Педијатрија
• Психијатрија
• Пулмологија
• Радиологија
• Радиологија и Онкологија
• Семејна Медицина
• Спортска Медицина
• Судска Медицина
• Фармакологија
• Физикална Медицина и Рехабилитација

Детско Здравство
• Генетика
• Имунологија
• Нутрицизам и Метаболизам

Здравствени Науки
• Аналитичка Хемија
• Асистент за Детско Здравје и Болести
• Асистент за Народно Здравство
• Асистент за Породилно и Болести Кај Жената
• Асистентска Администрација
• Исхрана и Диета
• Клиничка Онкологија
• Медицинска Асистенција
• Медицинска Едукација и Информација
• Микробиологија
• Општа Асистенција
• Општа Неурологија и Психијатриски Науки
• Општа Педијатрија
• Општи Педијатриски Науки
• Основна Онкологија
• Пластчна и Реконструктвина Хирургија
• Превентивна и Епидемиолошка Неурологија и Психијатрија
• Превентивна Онкологија
• Психијатриско Асистирање
• Развој на Детето и Едукација
• Спортска Медицина и Технологија
• Фамилијарно Здравство
• Хирушки Асистенти


Општи Науки
• Анатомија
• Биофизика
• Биохемија
• Дентологија и Историја на Медицина
• Медицинска Биологија
• Медицинска Образованост
• Микробиологија и Клиничка Микробиологија
• Психологија
• Хистологија и Хостологија со Ембриологија

 


Фармација
• Општа Наука во Фармацијата
• Радиофармација
• Фармакологија
• Фармациска Биотехнологија
• Фармациска Микробиологија
• Фармациска Технологија
• Фармациска Токсикологија
• Фармациска Хемија
• Фармациски Менаџмент


Дентологија
• Ендодонција
• Конзервативна Дентологија
• Орална Диагностика и Радиологија
• Орална Хирургија
• Педодонција
• Периодонтологија

Други
• Гастроентерологија
• Гериатрија
• Здравствена Администрација
• Молекуларна Биологија и Генетика
• Патофизиологија
• Управен Медицински Менаџмент
• Физикална Медицина и Рехабилитација
• Хематологија


Медицински Истражни Центри

Универзитетски Болници

Медицинско/Здравствено Истражни Центри